Prachtige gedichten geschreven door Frans Stollman. Miene vrujjere koempel op dr Sjtaat. Koelnommer 801 Terug naar home

Geplatst op25 -10-2022

Als EX - Mijnwerker - nummer 801 Staatsmijn Wilhelmina Terwinselen, zie ik steeds het nieuws aan met onderbuik gevoelens, over het GAS in Groningen.

Wij Limburgers werden nagenoeg hetzelfde behandeld in de jaren 1960 - 1970.

Ik hoop dat jij het op je SITE zet, zodat het uitstervend mijnwerkers RAS het ziet dat wij het nog niet vergeten zijn.

 

Voltijdbonus

Meer werken Meer Geld !

Een lokmiddel om de mensen die werken,

de beursinhoud en koopmiddel te versterken.

Maar veel kamer leden zien dit niet zitten,

want de belastingdienst zit niet te pitten.

Zo zal ook weer de BONUS zeer klein zijn,

dit was vroeger zo en zal het altijd zijn.

Ik herinner mij nog de 46 uren werk week,

voor ieder normaal waar niemand van op keek.

De week begon om ZES uur op Maandagmorgen

en eindigde op Zaterdag om middernacht,

vierentwintig uur per dag de Mijnwerkers verwacht

per etmaal in ZES ploegen de klok rond gewerkt,

midden in de nacht vaak van huis en haard

dat kreeg menig gezin fysiek en mentaal niet verwerkt.

Toen kende men geen BONUS, Parttime of REISGELD

of extra dagen of weken verlof voor vaderschap,

men deed zijn werk dagelijks ondergronds de zware stap.

Voor de vrije Zaterdag werd hard gestreden,

met langzaam aan ACTIES bovengronds en beneden.

EN WAAROM ?

Tenslotte verloren 80.000 harde werkers hun baan,

na Nederland te hebben geholpen en opgebouwd

het aardgas ontnam Limburg welvaart en goed bestaan.

Volgens DEN HAAG werden de kolen voor stoken en koken

niet meer rendabel en de mijnen moesten allen dicht,

het aardgas uit Groningen in ALLE HUIZEN moest komen

hoe dit afliep komt nu dagelijks in Nederland aan t licht.

 

Frans Stollman.

 

Geplaatst 27 -11-2021

 

= Tsint Barbaradaag 4 December 2021= Sint Barbaradag 4 December 2021

Wat hant vier Diech jeierd Wat hebben wij U geeerd

en p 4 Dec.dienne Namensdaag jevierd. op 4 Dec. Uw Naamfeest gevierd,

tsezame mit s Kmpele en al dat sjuns samen met ons Kompels en al dat moois

dat noen durch Corona niet mie dat nu door Corona niet meer is

wat jiddere Ex Koelman sjreklieg mist. en elke EX en Mijnwerker werkelijk mist.

E paar sjun sjtundsje-re tsezame Een paar uurtjes samen,

Ozze Vrunk Pastoer Ren dong bene Vriend Pastoor Ren Graat+ deed bidden

vier dnge nui mit en zate Ame. wij deden allen mee en zeiden Amen.

Mit jezank- bene en wad herdenke, Met Zang-Bidden-en woorden herdenken

t is noen nit mie dat deet s krenke. is nu niet meer en doet ons kompels zeer

Leef Kmpele die nog zunt ngeree, Beste Ex-Kompels die nu nog zijn,

al kmme vier nit mie bijee, Patroonsfeest St. Barbara was altijd fijn.

de jedanke aan de daag zal blieve, De gedachten aan die dag zal blijven

mit vrud doen iech druvver sjrieve. met plezier zal ik hierover blijven schrijven

ch went me ziech nit mie ziet, ook als men elkaar niet meer ziet

of kalle mit dr Hans- Jan- Joep of Piet. en spreekt met Hans-Jan-Joep of Piet.

Losse vier tsezame e kets-je brenne Laten wij met elkaar een kaarsje branden

en dinke aan alles wat woar p de daag, en denken aan alles wat was op deze dag,

losse vier vroage aan Tsint Barbara laten wij samen vragen aan St. Barbara

dat jidderinne van s jeznkt blieve maag. dat IEDERE EX- KOMPEL gezond blijven mag.

Glck Auf ! Glck Auf !

Frans Stollman. Frans Stollman.

 

 

r op gezat 13 juni 2021

 

 

Uitstervend Ras

Aan de leraar in de klas,

vroeg mijn kleizoon,

wat een Mijnwerker was,

de leraar antwoorde met;

Dat is een uitstervend Ras!

Als EX-Mijnwerker voelde ik weer de pijn,

die ons beroep meebracht in de mijn.

Mij zal dan ook niemand kunnen verbieden,

eens te beschrijven wat met ons geschiedde.

Na de oorlog moest Nederland worden opgebouwd,

de Zuid-Limburgse mijnen hadden de kolen en de

de hardwerkende mijnwerkers was dit toevertrouwd.

Bij dit zware werk diep in de schacht,

ervoer men Angst -Pijn Leed verdriet en smart.

Met liggend, bukkend, knielen en staan,

werd dagelijks uitputtend werk gedaan.

Gewoon 8 uur per dag, zes dagen per week,

geen mens die anders dacht of ernaar keek.

In hitte en vaak liggend in modder of stof,

soms vloekend schoot Hij uit zijn slof.

Bij weinig licht en rubber masker op zijn smoel,

vroeg Hij zich vaak af voor wie en welk doel.

Van jongs af zijn werk zoals velen in t Zuiden,

ontgon Hij de kolen om voor zijn gezin iets te beduiden.

Het was zijn werk zonder klagen uit zijn mond,

de beloning was iets meer dan werken boven de grond.

De genoemde leraar voor de klas,

zal de kinderen niet kunnen vertellen hoe het was.

Het zou hem sieren om de kinderen te laten weten,

de geschiedenis van de MIJNEN en KOMPELS

die hen allen welvaart brachten niet te vergeten.

Zeer zeker zal het uitstervend RAS uit de vroegere tijd,

een kleinkind met enige kennis van de mijn, Hem verblijd.

 

Frans Stollman.

 

 

 

\

Drop gezat 13 november 2020

4 December Sint Barbaradaag 2020

Glck Auf,

Dis joar durch CORONA

jewis jans anges wie in anger joare,

dat vier mit EX-Koell tsezame woare.

Vier zalle de daag allenu misse,

en nit alling de daag p dr Sjtaat

mar alles drumhin zicher wisse.

 

Dr Herdenkingsdeens p s koel

hat s joarelank sjun momenter braad,

doa jong inne HEER s vuur e deel joar

jans jeweun of t inne jong van s woar.

ZIELIEJER PASTOER REN GRAAT

HEM hat t Coronavirus dr doed braad.

inne miensj de 35 joar in dr Congo woar

en werket wie inne Koelman oaneneer,

joof s de wad en t Broed van dr HEER.

 

Sint Barbaradaag loos s aandach sjenke,

en s kammerade van vruier Herdenke.

2020 dunt vier dat flaich heem in jen hoes,

losse e kets-je brenne vuur jesjtrve koell

en Vrunk Ren Graat , den vier darve nit eroes.

Iech wees besjtimd dat Dr Ren mit zal bene

GRAAT zoe wie He sjprooch en dong zene.

 

GLŰCK AUF LEEF LŰ,

BLIET JEVELLUS JEZNKT,

dan zient vier s flaich mit jet jeluk nog ins tseruk.

 

Frans Stollman.

 

Koellamp op dr Sjtaat

Hij sjtond vier zwei. Links dr Frans Stollman en doa neave dr webmaster Wim nommer 300. Alle twee Wilelminamannen. Verder Ben de Bruijn Domanialemijn, Ger Dautzenberg Julia,jSjaak Stoffels Wilhelmina en Ton Vankan Oranje Nassau I. Wel aanwezig maar staat niet op de foto Martin van der Heijden Oranje Nassau III en Zuid Afrika goudmijnen. Zie het gedicht van Frans over de mijnlamp op deze site. Klik hier

Opening mijnlampmonument Terwiselen Heistraat

3

Copyright Raymond Dudink

Onderstaad gedichtI

Dr op gezat 10 september 2019

 

Dank voor Vrijheid

Herdenken,

is aandacht schenken

en vaak terug denken,

aan hen die ons dierbaar waren

en streden om ons te laten leven

met dagelijks tal van gevaren.

 

Iedereen,

heeft van die sterren

die ze vr en na

de dood waarderen,

waar het goed mee was te leven,

en vaak op jonge leeftijd

hun leven voor ons hebben gegeven.

 

Veel van die sterren

zijn in Margraten begraven

onder duizenden witte kruizen,

ver weg van hun land

van ouders en familie

gezinnen en huizen.

 

Gevallen voor ons leven

een bezoek aan hen is alles waard,

en als men tussen die kruizen staat

vraagt men zich af .

WAAROM

om ons de vrijheid te geven

waar wij al 75 jaar in leven,

Hierbij passen een paar woorden

DUIZEND KEER DANK

die wij die meisjes en jongens

nu nog na jaren mogen geven.

 

Frans Stollman.

 

Koellamp

Dr op gezat 26 augustus 2019

Koellamp van dr Sjtaat

Endlieg . De Koellamp

kunt p dr Sjtaat,

DANK DANK, aan ALLE L

die doa val i-zats en werk

dervuur en draa hant jemaad.

E monument p dr Sjtaat,

vuur ALLE Koell die boave en

ngerediesj jet vuur s drp

mit hel werke hant braad.

Dat paast bij t monument

dat jidderinne kent,

met de name van al die jonge,

die p ALLE Limburgse koelle

dr doed hant vonge.

Went de LAMP zal brenne

msse vier effe draa wenne

en vertselle waarum die doa sjteet,

zoe dat de jedanke aan de koel

en alle KOMPELE die doa hant jewerkt

noets nee noets verlore jeet.

 

Frans Stollman.

Terug

 

 

dr op gezat 13 augustus 2019

Sint Barbara

Geboren in : Nicomedi klein Azi

Overleden : In het jaar 306

Naamdag : 4 December.

Verering in : Katholieke Kerk,

Orthodoxe Kerk.

Legenden : Opgesloten in donkere toren door

Haar heidense vader, om het

Katholieke Geloof op te geven.

 

Beschermheilige van .

Mijnwerkers Artilleristen Brandweer Slagers Metselaars Steenhouwers

Smeden Gevangenen Klokkengieters

Torenbouwers etc. etc.

 

Tsint Barbaradaag

 

Vier sjtnge mit vietsing man, p dr krf, vuur aaf tse vare noa de 506 mit Sjaat 2 van de Sjtaatskoel Wilhelmina p dr Sjtaat.

Val van s koell maachete ziech e krtsje, en wunsjete ziech ngeree Glck Auf woabij me zaad ; Losse vier hoffe dat t Berbsje s hulpt um werm oave tse kmme.

Heimit jezaad wat vuur e vertrouwe de koell houwe in t Berbsje.

 

Tsint Barbaradaag

Iech zien mienne Pap Zieliejer nog sjtoa, vuur dr jroese sjpijjel van t kleirsjaaf p t elderlieg sjlf-tsimmer. He hauw sjtriet mit de tswai krage kneufjere, ee hinge en ee vure, woa dr sjtieve kraag mit p zieng plaatsj woed jehaode.

Hinge langs zienne boam, hnge helpe die He ummer droog um zieng bks van dr Poas betste antsg p tse haode.

He roffet dan p de Mam mit de wad; Mam help miech in Jds naam mit die krage kneufsjere en de manchettekneuf, die has doe werm tsouw jesjtiefd en jesjrche!

De Mam hlp dr Pap, zoe dat he sjtram en frisj p tsied noa de kirch koet ,vuur de Tsint Barbarams bij tse woene.

 

t Woar jiddes joar dr Fesdaag van dr koelman. De Kirch woar uvvervl, woolste zitse in ing bank, moetste zicher ing haof sjtond ieder doa zie. Drei HERE donge doa nog de Festlieje Hoems,

en dr Pastoer Hoebet Spierts loos in zienne predieg wisse, wie jd dr Koelmaan t waal hauw en ing botram verdenet in koel.

= 2 =

 

Dier verdeent allemoal jans jd, en iech hf dan ch dat dier went dr klingelsbuul langs kunt, ch ins aan de kirch dingt, doamit maachetr he inne sjloes aan zienne predieg.

Noa de ms sjtong de Fanfaar St. Callistus a jen duur p dr Kircheplai,

inne marsj tse sjpille, en de koell die mitjelied van dr Mijnwerkersbond woare,noa t Verenigingsgeboiuw tse bringe. Iech zien dr klinge Chris Waltmans, de dr Dirigent woar nog dr never lofe, en ch iech han de iesjte moezziek van Dem jelierd.

Doa kroog jidderinne inne Kaffiedusj aa-jeboane, mit bredsje-re en vlaam. nger t se hool dr Frans Dohmen, vuurzitsender van dr Bond,

ing re. Doa in loos he wisse wie wiegtieg dr Bond waal woor vuur de koell, en wat zie allemoal dnge vuur de mitjelieder. Durch t piefe van Tsiejare, Tserette en de Pief,dat doe nog drf, hng dr janse zaal vl blauwe sjwaam, en zoogste dr Vuursjtand p de buun koalieg zitse.

 

Noa de middaag haolet de Fanfaar dr Tsinterkloas noa t Verenigings-

gebouw, woa de kinger dan filme kroge tse zie uvver dr Charlie Chaplin, en dr Dikke en Dr Dunne. Noa dr film moet jidder kink bij dr Tsinterkloas kmme, en kroog dan ing punt tuut van de Coop mit sjnts.

 

t Oavends noom dr Pap de Mam mit ,noa ing toneel oesveuring ch in t verenigingsgebouw. Doa sjpillet dr theaterverain van dr Sjtaat, t sjtuk namens ; t Liza mit de knoebbele p de bee, dat jng nit uvver de deensmaad van dr boer, mar uvver t ped.

 

Frans Stollman.

 

 

 

SINT BARBARADAAG

Vier zunt hei tsezame um

tse danke en tse Herdenke

anger l zalle doa flaich

jans anges uvver dinke,

zze dank is dat vier nog

allenu hei darve zie,

en Herdenkedunt vier

alle kmpele die t leve

hant jelosse nge en

boaveediesj en doa vuur

is t noets tse sjpie.

 

t Is s flich aan heun tse dinke

aan Jroesvadder Vadder

Broor en Jnge die vier hant jekant,

Mar ch aan die L die hinger blove

die nit jeneumd en durch jinne jekant.

Drum dunt vier hei bene en zinge

en vroage durch Barbara aan dr Heer,

al die L de rouw tse jeve

doavuur kmme vier hei werm jeer.

 

Bij nge en boave ediesj hel werke

dng t Jeloof s doabij sjterke,

De mietsjte kmpele maachete

ziech e krts went dr krf dong zakke,

me vroaget doamit dr Heer

um hulp en dr zen

vuur dr sjtee en koala a tse pakke.

ch L mit e anger jeloof wie vier hauwe,

woare sjtil p dr krf doa koet me draa zie

dat zie ch urjens p donge vertrouwe.

 

 

= 2 =

 

Vier dinke tseruk aan dr Koel-Vadder

de s lieret houwe mit dr hammer

en trekke aan de Tsilvestersjtang,

He tseejet s wie t werke moet

kei hel en vuur jinne bang.

Loos zie e stjuk koal droes tse houwe

en mit hoots en iezer veilig tse bouwe.

Zaad dat ing Proem Sjiek jd vuur s woar

en wie drp moete knauwele,

dr Koel-Vadder hauw ummer ret

ch went he mit sjwatse wad dong rauwele.

 

ch msse vier dinke aan jidder Mam

die mit ing jroese koel- familie hel moet werke,

aldaag tsemplieje doebbele moet sjmiere

en dks in dr kauwe sjtaal de koelpungele bewerke.

Leef vrung h p zoenne daag

is zoo val vuur draa tse dinke,

vuur allemoal tse bene en aandacht se sjenke.

 

Jinne kan s dat verbeije

ch al is t zoe lang jeleije.

Vier dunt t nog en zient t als flich

um die sjun zaach vast tse haode in s leve,

en de Herinneringaan dr KOELMAN

en alles wat s doe noader sjtong

aan s kinger durch tse jeve.

 

Frans Stollman.

 

 

 

Mei 2018

Modderdaag, darve vier nit verjse !

DANKE MAM

Noen wie me jet auwer is

dinkt me al ins jeer a vruier jans jewis,

uvver wat de Mam vuur s dng

daag en naad vedieg sjtng.

Jraad wie jidder Mam

jidderinne weest doavan,

woar zie dr dr janse daag p de bee

hel werke woar Heur allelee.

De Mam maachet jet mit

mar klage dng Zie noets en nit.

Tsieg koeldoebbele sjmiere

vuur zes koell aldaag dat

broechet Heur jinne tse liere,

iech zal ch noets verjse

wie de Mam in dr kouwe sjtaal

de koelpungele dng wsje.

H leve vier in de moderne tsied

wilt jinne miensj zieng Mam kwiet,

Drum dunt vier ALLE MAMME IERE

en mit MODDERDAAG jrateliere,

Vier broeche jee miensj tse verdtsje

dat vier als DANK de MAM

nog ins jans jeer of noen wille ptsje.

 

Frans Stollman.

 

 

 

Ik kreeg de vraag uit Simpelveld, om een Bidprentje gedicht te schrijven voor een overleden ex mijnwerker

 

Glck Auf Hub

Dr Letste sjloek oes dr blch

had dr Hub jedrnke,

He is pjevare mit

dr allerletste trek,

de lamp had He oesjedriend

dat die brand hauw jinne tswek.

Jraad wie dr Hub levet

en sjprooch nge in ed,

roffet dr Herjd noa Hem

Glck Auf en zaad km erop

t leve woar sjwoar

maar waal de muite wed

Vie dinke aan dr Hub

wie He ummer woar,

msse Dankbaar zie

wat He dng dat woar sjwoar.

Dr Hub is niet mie

bij dr Heer had he rouw,

vier hoffe Hem tseruk tse zie

en wunsje Hem dat tsouw.

 

De Familie.

 

 

Kaal nger de Botram tusje dr Joep en Jacob p dr POS in loag Fiennefrau, ngeneer p de

785 van de Sjtaatskoel Wilhelmina

 

t Woar DOEBBELE tsied, en mit e paar sjpitse i jen ruk, woed ziech a jen ed jelaad. Dr Joep en dr Jacob, woa me ch Keb a zaat, woare al joare tsezame p inne pos.Sjishuier woar dr Joep al joare, en dr Keb zienne truie kammeraad. Noa dr iesjte mffel van de botram, en inne sjloek aan dr blch, vng me a tse kalle.

 

Joep wie is t mit de doeve? vroaget dr Jacob aan dr Joep.

 

Ja wie zouw t zie, de jouwe bloa - sjek kunt vuur dr duivel nit, mer die jries zij doa zits t mit, die bringt heur fennigke waal p!

 

Dr Joep hauw inne sjlaag doeve, woa val doeve piette sjaloesj p woare, en hauw doa al jd jeld mit verdeend, mar de lets-te tsied voolt jet teje.

 

Dr Jacob of Keb wie me zaat, woar in dr kejelkloeb, woa he t bret bij hool woa drp sjtong, wat jidderinne jewrpe hauw. Zelver wrp he mie never de baan, wie

kejele um, drum zoos he lever aan t bret, woa he ch jiddes moal zie beersje mit kroog.

 

Kiek doe mts nit mene dat iech mie vuur de ZIJ doe wie vuur dr Blau Sjek, bij miech is jidder doef t nemlieje. Iech voor ze jd, maach dr kroam jans jd ring, wees

we iech i-zets, en went zie dan nog nit kmme, wed iech jek, zaat dr Joep.

 

Wie wat jek wede, t is doch mar inne HOBBY, zaat dr Jacob.

 

Veul diech ins aan dr kop mit dienne HOBBY, die doeve hant miech al ing haof boed jekost, en went t Marie dat allemoal ws, dan woar bij miech heem dr duivel los, zaat dr Joep.

 

Ja huur ins Joep, jiddere HOBBY kost jeld. Wen iech kejele joa, en doa wed ing rungde besjteld, en nog ing, en nog e paar, vertsel iech dat ch nit heem, den dan wed jesjoebt bis noa de naat erin, en huur iech ummer werm de AUWE LEEM,

menet dr Jacob tse mosse zage.

 

AUWE LEEM ? SJOEBE ? Is dat bij diech ch ezoe, wen iech noa heem km noa t i-zetse, mit inne lege doevekrf, mar mit dr jilles vol beer, huur iech jiddes moal

dat iech die Tsoep doeve besser kan p-rmme, zaat dr Joep.

 

Ja Joep, t is ch noets jd, iech han inne noabermaan de deet de vinstere wsje,

dr trottoir sjroebe, de wsj p-hange, de waar hoale, dr jaad verzrje, sjtrieche, sjtof-

zuige, kaoche, bringt zieng vrauw t frhsjtck a je bed mit e jekaocht aisje, verzrgd de kinger, de man deet alles, en wits-te wat mieng vrauw uvver dem zet, zoenne

Heurhannes weul iech ch nit in de boet han, zaat dr Jacob.

 

Frans Stollman, Ex Huier.

 

ONZE VADER p oos Plat

handen

Oze Vadder

de in dur Hiemel is.

Eure Naam weurd geheiligt

Eur riek zal kmme.

Eure wil zal weure gedoon,

hie p eerd en in den Hiemel.

Gaef oos huuj ut broed van dizze daag,

en vergaef oos oze sjulde

zoe wie veer die andere ch vergaeve,

besjut oos Heer taege alles wat oos sjaad kan doon

en num alle kwaod bie oos weg, Ame.

 

Frans Stollman.

Um is Um

Wen iech p dat bruks-je sjtoa

en iech zien t wasser van de

baag nger miech durch joa,

is dat jraad wie t Aod Joar,

en me vroagt ziech aaf

woar t jd woar t sjun

hauw me jet jeluk,

den jraad wie dat wasser

nger die bruk

kunt t Aod Joar

nit mie tseruk.

 

Me dinkt aan

de kmmende tsied,

t NUI-JOAR is nog lank

en Jd wees wie wied.

Kmme mieng wad

wie iech ze dink oes dr mnk,

jeet t miech jd

en blief iech jeznk.

Me vroagt ziech van alles aaf

jinne miensj weest t vuuraaf.

 

Wat vier noen waal wisse

is dat vier s vrung nit wille misse,

drum hoffe vier dat t bliet besjtoa

en dat vier tsezame in 2017

jeznkt durch dat joar zalle joa.

Drum dunt vier JIDDERINNE wunsje

t BETSTE t JEZNGSTE en t SJUNSTE.

 

Frans Stollman.

 

 

Os Mam

Iech zien ze nog zitse

in dr rolsjtool hinger de vinster,

s Mam van vruier

witvrauw van inne Ex- Huier,

Modder van vunf jonge

die nneneer heun mensje sjtnge.

 

De sjwoar joare

hant heun werk jedoa,

iech zien ze nog sjtoa

aan dr hootse wsjmasjieng in dr sjtaal

sjtonde lank woar heur jans ejaal.

 

Vrije Zamsdieg

woar vuur de Mam nit derbij,

zes koelpungele

koame ee vuur ee aan de rij.

Ze hnge aan de lieng in dr jaad

en t mondiegs sjtnge

de jonge werm dermit p dr sjaat.

 

Dan de Doebbele sjmiere

broechet jinne de Mam tse liere,

Minnieje bekkesjwaan

had zie leg jemaad,

en alle sjneie mit kies - vleesj

of zeem belaad.

 

Noen in t joar van de koelle

dinke vier aa vruier aa sjteejeng

kweersjlaag - simpel - pijler -

en tseruk aan de sjwatse moelle.

Doabij is t zicher jepaast en sjun

um ins sjtil tse sjtoa,

bij de KOELMANSVRAUW

en alles wat die had jedoa.

 

Losse vier DANKE zage a jidder Mam die nog doa is zoelang wie t kan.

 

Frans Stollman.

 

2015t Koeljoar

t Is bouw um 2015

t Koelmansjoar,

woa in vier in s jedanke

nog ins sjtil sjtonge

bij de tsied dat me

nog ngeneer woar.

 

Fester woete jevierd

en uvver dr koelman

van vruier vertsald,

lidsjere woete nog ins

geznge en druvver jekald.

Dat woar ing tsied

die noen nog winnieg l misse,

de veraine van doe, dr loen

en dr Welvaart zicher wisse.

 

Iech hof oes mie hats dat

t nit alling bij 2015 bliet,

en dat me ch in de

kmmende tsied

t werke vruier van boave

en ngerediesj nog ziet.

Doa woed LIMBURG jemaad

wie t h nog ummer is,

dat is doch zicher wed um

draa tse blieve dinke, JANS JEWIS.

 

Frans Stollman.

 

 

Nieuwsjaarswens 2015

= 2014 - 2015 =

2014

Hei dng t pieng

en doa dng t pieng

in 2014 vlt jidderinne

zieng eje pieng.

 

2015

vier hoffe dat

t NUI-JOAR evvel

oane pieng darf zie,

en dat t vuur ch

jezndheet en Jeluk

darf bringe en nog

inne janse hoof mie.

 

Kitty en Frans Stollman.

 

 

 

VIER HERDENKE

 

PAP vroaget dr jng

Iech wees nit ofs-te t nog zouws wille,

uvver Dieng koeltsiet jet vertselle,

zouws-te nog ins eraaf wille joa

en mit angere in de kooj wille sjtoa?

 

Haste effe tsiet? vroaget dr Pap

en sjtppet ziech ing pief,

woabij iech zoog dat he jet razelet

en bij miech jng inne sjoeder durch jelief.

 

Iech vroaget miech aaf

houw iech jet verkieds jevroagd

en dong hem dat zoeng pieng,

iech koet t doch ch nit wisse

dat zieng jedanke doa druvver

anges woare wie de mieng.

 

Huur ins jng dat is verbij

noen wie vier hei zitse mit s tswai,

doen iech diech jeer en ierlieg bekenne

dat iech oane de koel aan t leve moet wenne.

 

Dr Pap loos dr kop jet zakke

doabij lofete troane uvver zieng bakke,

ALLES jng, ALLES dnge ze s klauwe

wat vier kammerade ngerediesj hauwe.

 

Wat hauw t wirkelieg vuur ing re

iech dink a jidderinne de doa is jewe,

mar ch aan de jonge die jove heun leve

als dank woed a val hoeshallinge ermd jejeve.

 

Jidder joar mit Tsint Barbaradaag

han iech e raar jeveul in dr maag,

noen msse vier zelver doa aandach draa sjenke

en s kammerade tsezame jedenke.

en s kammerade tsezame jedenke.

 

Dan zunt mieng jedanke bij vruier

ngerediesj bij Sjlepper en Huier,

mar ch bij die L van oavenp

den ch vuur die hool de boterham p.

 

Van h p mrje woar t jedoa

kling fabrieksjere koame hei tse sjtoa,

doa daad me s jet mit tse jeve

bij val Families koam e erm leve.

 

Doe woed val tse winnieg draa jedaad

wat de koel in LIMBURG hauw braad,

Mit die jedanke jng lose zie s sjtoa

drum jeleuf iech nit dat nog

ins inne eraaf zouw wille joa.

 

Frans Stollman.

06 December 2013

 

Gedicht 2

= PAP =

 

Pap doe lierets miech

houwe mit dr hammer

en pistsje mit de tsang,

Pap doe lierets miech

netheet en p-rme

zoe dat iech noen alle

jetsg a plaatsj hang.

 

Pap doe lierets miech

sjuppe in dr jaad

en boene legke in

de rij en um dr sjtek,

Pap alles wats-te miech

dngs liere

doen iech h nog

en had tswek.

 

Pap doe lierets miech

ansjtand en vrundliegheet

dng inne jrusse

mit kap en hd,

Pap doe hools s vuur

tse werke woavan iech

hu nog wees wie t ms.

 

Pap de tsiet mit Diech

woar ummer sjun

doe dngs s vuur

wie alles moet,

Pap t is nit zoe dat

iech miech nit verjun

mar doe moets ins

wisse wat ziech dng

endere noa dienne doed.

 

Frans Stollman.

 

Gedicht 3

 

 

Dr Huier va ruier

 
Lage pijler.jpg

 

 

 

ODE aan dr Huier va Vruier

 

Zoe tse werke

woar alling vuur de sjterke,

de botterham zoe mosse tse se

deet me noen jauw verjse.

 

Doch loog he zoe

aldaag ing sjtond of zes,

in dr pijler van nog jing

zessieg tsentiemeter hoeg.

 

Ret p zitse woar nit tse doe

he doog zie werk en se

ligkend p ing zie,

went me doa h aa dinkt

jeet t diech nog aan de prie.

 

Zoe moet dr huier

in de koele va vruier

oane floep zie broed verdene,

woar he jek

um in sjtub en drek,

went me doch htserdaags

zoe bild ziet

zouw me dat zicher mene.

 

 

 

Frans Stollman, Jannewaar 2014

 

Gedicht 4

 

Kete vier nog ins

 

Jesjreve vuur Barbaradaag

 

durch Frans Stollman

 

Ex Huier Sjtaatskoel Wilhelmina Terwinselen

 
PC260021.JPG

 

Kete vier nog ins

tsezame drinke aan dr blch,

en sjlefe mit dr pungel

mit koelwsj vol sjwainerij,

die vier de Mam

p heem aa braatte

die vier droge de janse wch.

 

Kete vier nog ins

lete mit de lamp of

sjuppe mit de koalesjup

en houwe mit dr voeshammer,

kete vier nog ins

sjave mit de sjaaf en

kroefe dr pijler p en aaf,

inne angere jeve dr koelsjtamp

en dr sjtee of koal bewerke

mit dr sjromhammer.

 

Kete vier nog ins

fietse p de koelfiets ngeneer

mit hingedrp de kis vol patroene,

kete vier nog ins

vare p t transportband

noa dr pos of pijler hin en weer

en sjisse in dr sjtee of koal

mar ze mete s noen

waal jet besser beloene.

 

Kete vier nog ins Kete vier nog ins

mit kmpele ngeree Barbara viere mit alle huier van vruier

dr sjiek dele en mit s kmpele die nit mie zunt,

en poekele in t badlokaal, mar dat is um leef vrung

iech wees wat iech vroag en jeet laider nit mie,

kunt noets mie tseruk doch is t jans jd

en dat is flaich e jroes jeluk, ch hei allenu tse zie,

den aldaag zoe sjravele um tse iere en dankbaarheet tse tseje

woar doch ch nit normaal. dat vier waal nog hei sjtunt.

GLCK AUF !

 

Frans Stollman.

 

Gedicht 5

Dr Pungel

Jesjreve in t Kirchradsjer Plat durch ..

Frans Stollman,

 
msotw9_temp0

 

Iech wees t nit jenau, mar iech num aa, went vier uvver dr Pungel kalle, dat t jeet uvver dr Koelpungel.

`t Zouw ch kanne joa uvver de wietsjaf p dr maat, den dat is t verainslokaal van OZZE DIALEK

VERAIN KIRCHRADSJER PLAT . Iech jon dr van oes dat t uvver dr koelpungel jeet, en doa wees iech nog jet van, umdat iech zelver 16 joar de koelkleijaasj han aa jehad.

 

De miets-te van de massa koell, die joare jesjleeft hant mit dr koelpungel, is p sjterve noa doed.Val

auw koell die t sjlisse van de koelle hand mit jemaad, zunt al nit mie. Waal of nit jestjorve aa sjtublonge,

en die nog leve, zunt noen lankzaam kmme aan dr levensoavend.

 

Dr Pungel dat woar inne blauw en jries jeblkde handch, woa de koelklei-jaasj in zoos. De veer ecke

van dr handch woete in tswai moal jeknubt, um alles bijee tse haode.

De koelmontoer besjtong oes ..

- Koeljas of sjtb (in dr koelmnk), mit de tsje aan de binne-zie, dat woar doavuur wens-te moets

sjavele in inne nere pijler, nit hange bloofs mit blch of botteramme.

- Koelbks, woavan de knei van doebbele sjtaof woare, umdat dr koelman val p de knei werket.

- Moltong Koelhemp, dat me koet verdrage went me doa inne daag sjwese, p dr kouwe sjaat aa moet.

- ngerhemp of Sjweessjtbje, doa drin woed durch val koell jewerkt.

-Halsdch of halsplak, ch de woar teje de kouw noa t sjwese.

-Koelzukke, val koell droge sjwatse dikke wlle zukke, dks durch de vrauw zelver jesjtrikt, den dun

zukke in de koelsjong dat woar nuus.

-Sjnoefplak, de miets-te koell hauwe ummer inne jroese roe sjnoefplak bij ziech.

- Sjtuk zeef, dat zoos in dr pungel en durch de wch moet me nog e sjtuk han, den went me sjwats woar

moet me ziech jd wsje.

 

Gedicht 6

Dr Pungel - 2

 

Iech dink h waal ins wen iech noa de MIELE van htserdaags kiek, Jong zoots-te zoeng sjwatse zouwerij

aa-kenne ? Vier hant de Mam vruir jet p heem aa braat. Zicher went vier in inne nase nere pijler woare, woa

t wasser nger diech durch lofet, dan woare de kleir inne pratsj kroam, en bloof de bks van alling sjtoa.

Me koet waal nase kleir in de dreg-boet bringe, woa alles mit hese lf jedregd woed. Tse hees, den me

moet dan mit tswai man aan de bks trekke, vuur ze jet langer tse krieje.De janse wch droge vier dezelfde

kleir, woabij me waal kan noa joa wat vier p heem aa braatte.

In de joare 60 koete vier dr pungel losse wsje ppen koel. Wat hant de vrauwl ziech jevrud !! Jinne sjwatse sjlaam mie in dr wsjmasjieng !! Mieng Mam had t nit mie mitjemaad, vier woare nui oes jen hoes,

en dr Pap is in 1961 noa 40 koeljoare en tswai mond pensioen jestjrve.

 

Dr Pungel wsje ppen koel !! Me dong alles in e nets, dat tsouw jemaad woet mit ing jroese sjpang woa

dienne koelnoemmer p sjtong. p Mondieg vuur de sjiech koets-te diech alles aaf hoale wens-te dienne

penning mit dienne noemmer koets losse kiekke.

Doch woare koell die dat nit lose doe, den alles woed val tse werm jewsje en doa durch krimpe noa alle

zie, en doa moet me dan werm aa trekke vuur jet dervan tse maache.

 

p zoenne momang daat me tseruk aan de Mam, die zoejaar de koelmontoer sjtrieche dong, mit de vauw in

de bksepiefe sjtong me dan p dr sjaat. Dks jeng hant ze aa miech jevroagd .Hei jng jeeste noa ing

hoegtsiet of mts-te a jen doof joa.

 

 

Frans Stollman.

msotw9_temp0

Koell mit dr Pungel p dr Mondiegmrje noa jen koel.

 

Gedicht 7

 

jup

 

Dr Joep

 

Dr Joep sjteet nit alling

i Kirchroa p dr maat,

ch in minnieje plaatsj in

Limburg wed a Hem jedaad.

 

Me dinkt a sjlepper en Huier

werkl i jen koel van vruier.

Me dinkt aan dr sjaat en pijler

p en neerbraak en roetsjetoer,

Dr is bij de kompele va vruier

nog ummer de vuurbild fiejoer.

 

Dinkt me aan Dr Joep dan

dinkt me aan de jonge va

vruier die nit mie bij s zunt,

en zicher aan de jonge

die al jnk doed blove

nger en boave ediesj

en ing pentsiejoen nit

mie woed jejunt.

 

Wie lang nog darve vier

dinke aan s Kammerade

van vruier nger de ed,

noa s kmme l die

dr koelman nit hant jekant

die t bild van Dr Joep nuus zet.

Doch hof iech dat hei in Limburg

nog lang wed draa jedaad,

wat de l in en boave ediesj p

de koele vuur Limburg had braad.

 

 

Frans Stollman.

 

Gedicht 8

koaleteut.jpg

KOALETEUT

Ing koaleteut liet s

dinke a vruier,

a koale in dr kelder

in de kis en sjterke huier.

 

Die koaleteut

jiet t nit mie,

en is jraad wie

aierkoale of

antraciet en dr huier

nurjens mie tse zie.

 

Wie de koele nog woare

vuur s Limburg

zier rieche joare,

sjtng de koaleteut

in jidder hoes,

ejaal sjwats of kluur

dat maachet nuus oes.

 

Ze hoed vol tse sjtoa

bij de kuche ferneus of haard,

noen wede ze alle drei

vuur die jinnieje die

noa s kmme

in t museum bewaard.

 

Frans Stollman.

 

Gedicht 9

 

Heerlen 1933.jpg

Koperen trommelTrommelstokken met koperVeldhoorn

Met de muziek terug naar het begin

Het Verleden

vergelijken met

Het Heden

hier is beslist van te leren

al zal niet iedereen dit beweren.

 

Van n of twee tamboers

naar trommelkorps,

van n of twee

veldhoorns of klaroenen

naar muziekkorps,

dat waren grote veranderingen

die niet alleen de schutterijen

of muziekverenigingen ondergingen.

De vijftiger jaren in de vorige eeuw

bracht een modernisering en verschil,

waar men aan mee moest doen

al was het toen niet ieders wil.

 

n tot drie tamboers met

koperen kleine trommels voorop,

met daarvoor een Tamboer Majoor

was in die tijd al top.

Men sloeg de maat om goed te lopen

in oude kasboeken is te vinden dat men

vaak een Tamboer moest ( in ) kopen.

 

 

 

 

 

= 2 =

 

Men ging bij elkaar te rade

hielp her en der waar het kon,

het W.M.C. in Kerkrade

gaf een mooi voorbeeld hoe

het overal ter wereld begon.

 

Muziek - Show - Groots

en machtig moest het worden

al was dit niet bij iedereen,

personen en geld kwam aan de orde

hierdoor stond menig TALENT alleen.

Veel jonge mensen stelde men teleur

niet elk bestuur wilde vernieuwing

men kon vaak niet samen door een deur.

 

De tijd heeft anders beslist

ook wij hebben vernieuwing niet gemist,

veel woorden zijn hierover gesproken

gelukkig werd ook hier het ijs gebroken.

Bekijk met trots wat vr de verenigingen gaat

en hoe alles er achter loop mooi in de maat,

DANK aan hen die in vroegere jaren

voor dit alles voorvechter waren.

 

Frans Stollman, Ex - Tamboer Majoor.

 

Gedicht 10

Jaar van de Mijnen 2015

Nit Klage Koelmaan

Vier hure t dr Joop

Den Uyl nog zage;

Dier koell broecht

de kommende joare

nit tse klage

Mer t kalle in dr

Hesje Shouwburg

woar km jedoa,

en t klage bij de

koempele woar doa.

 

De Hendrik oos koel

doa hng me als iesjte

de kloester drp,

jinne koelman mie eraaf

jinne waan koale mie erp.

t Woed sjtil in de drper

rnk de koelle,

dr Heer Den Uyl hauw

jans jd moelle.

He kroog Limburg

sjtiekum bij de naas,

en dong inne hoof mie

verdene aan

dr Hollendsje jaas.

 

Kling fabrieksjer

woete s braad,

Vervangend Werk,

woe doa draa jezaad,

Dinky Toys - Daf en

sjroefboutefabriek dat

woare koelmans erve,

die me mit ..

val subsidiejeld kroog,

minnieje koelman

moet ieder droes

en kroog t p de nerve

zoos ziech tse verbiese

heem i jen hoes.

Ermd - pieng en leed in

familie maachet nuus oes,

dat woar wat dr Heer Den Uyl

en .. DEN HAAG nit zoog.

 

Frans Stollman, Ex Huier.

 

Gedicht 11

Jaar van de Mijnen 2015

 

VAL

 
Lange Jan.jpg

Val van de Mijnen

Wat een pijnen

wat een verdriet,

zij die de mijnen

hebben gesloten

voelden dit niet.

De harde werkers

aan het kolenfront

nam men hun

levenswerk af,

gedaan omdat er geen

ander werk bestond,

met een almoes op straat

was voor velen een straf.

 

Jaar van de mijnen,

als kop boven het beeld,

hierover zijn zeker bij

de Oud Kompels

de meningen verdeeld.

VAL VAN DE MIJNEN,

dat had beter daar gestaan,

dan had men bij de vroegere

mijnwerkers niet weer die

pijn en het verdriet gedaan.

Personen die nu over hoe goed

het toen was spreken en schrijven,

die zou men het verdriet en pijn

gunnen aan eigen lijve.

 

Glck Auf ! Frans Stollman.

 

Gedicht 11

 

MCj04098650000[1]

Wainachte vruir en h

 

Wen iech tseruk dink aan de joare

bij dr Pap en de Mam, woa iech bin jeboare,

wat woed ziech doe ing zorg jemaad

vuur alles wat die daag woed braat.